1
۴- از کلمات کلیدی منفی و متضاد استفاده کنید:سوزان میرکین، متخصص رسانه های انلاین درMarket Mentors ، معتقد است” هدفگذاری بوسیله ی کلمات منفی را از یاد مبرید. کلمات منفی کلماتی اند که با بقیه کلمات داخل سایت که مرتبط با موضوع تبلیغ نیستند، مرتبط اند. این روش، تبلیغات درون سایت را کنترل می کند و به شما اطمینان می دهد که کاربران را درست را طی می کنند.”


Comments

Bookmarks My Webs

Bookmarksmywebs is a social bookmarking website where you can submit your url link to get do-follow link, it will increase domain visibility on search engine.

Want to get your own social bookmarking website?
E-mail us: info@bookmarksmywebs.com.
Latest Comments